Società Filarmonica La Vittoria

Live Streaming

On-Demand

Merhba.......

L-isem “Il-Mellieħa” huwa sinonimu mal-melh u l-għasel, hekk ukoll l-isem La Vittoria huwa sinonimu mal-festa ta’ Maria Bambina li hija ċċelebrata kull sena fit-8 ta’ Settembru.  Data li hija marbuta mar-rebħ tal-Assedju l-Kbir mill-Kavillieri ta’ San Ġwann flimkien mal-Maltin li jmur lura sal-1565.  Kienet f’dik id-data tat-8 ta’ Settembru li seħħ dan l-avveniment.  Il-fundaturi tas-Soċieta’ Filarmonica La Vittoria għalhekk tawha dan l-isem sabiex jibqa’ marbut mal-istorja ta’ Malta u tal-festa tal-patruna tagħna.

Dan is-sit elettroniku għandu jkun pass pożittiv sabiex b’mezzi moderni nwasslu dak li jkun qiegħed jiġri fi ħdan is-soċjeta minn żmien għal ieħor. Kemm hu possibli se nżommu dan is-sit aġġornat ħalli dawk kollha li jinteresshom ikunu jistgħu jsegwu dak li jkun qiegħed jiġri, l-aktar l-emigranti u ammiraturi oħra.  Is-sit tagħna se jkun b’żewġ lingwi: il-Malti u l-Ingliż.

Nawguralkom li ssibu din is-sit interessanti u napprezzaw li tibgħatu l-kummenti u idejat.  Inwiegħedukom li nagħtu każhom u fejn hu possibli nwettquhom. 


Mr Pawlino Mifsud  - President

Kelmtejn mis-Sur Pawlino Mifsud
President tas-Societá Filarmonica La Vittoria


La Vittoria - 110 snin

 

110 snin ilu
Min jaf kieku konna qegħdin ngħixu 110 snin ilu? Min jaf kif kienu għaddejjin l-imħuħ tal-ħames fundaturi flimkien mal-President sabiex jaslu għal dak it-tragward li jwaqqfu l-ewwel banda ġol-Mellieħa? Faċli tgħidha, imma diffiċli li tattwaha. Mur ara kemm ħabblu moħħhom u kemm staqsew u ġrew u kemm pariri ħadu sabiex stabilixxew iċ-Circolo La Vittoria – kif kienet magħrufa fil-bidu s-Società Filarmonica La Vittoria.

Il-Każin
Bħal kull ħaġa oħra, il-fundaturi xettlu din ix-xitla u bdew jikkultivawha. Rawha tikber minn kull aspett, bħal ngħidu aħna l-lok imnejn topera, li kulma jmur sar aktar neċessità minħabba li La Vittoria bdiet tiffjorixxi, tikber u tissoda. Mexxewha min-numru 4 għal numru 7, wara għal numru 44 u llum f’numru 23 dejjem f’Misraħ il-Parroċċa fejn lura fiż-żmien kienet iġġib l-isem ta’ Strada Cimiterio.

Il-bidu tal-banda
Imma La Vittoria ma kibritx biss bħala membri imma wkoll bħala banda. Il-fundaturi mill-ewwel ħasbu biex xtraw sett ta’ strumenti mużikali. Proprju dan ġara fl-1906. Fis-sena 1907, ġie maħtur l-ewwel Surmast, Carmelo Doneo, li rnexxielu jwassal lill-antenati tagħna sabiex jesegwixxu l-ewwel siltiet mużikali fil-festa tal-Vitorja tal-istess sena. Minn hemm ’il quddiem La Vittoria ma ħarsitx lura u kompliet tikber u tissaħħaħ. Ma jfissirx li ma ltaqgħetx ma’ problemi u diffikultajiet. Biss biss, għaddiet minn żewġ gwerer dinjin, għaddiet minn żmien meta ħafna Melleħin emigraw lejn l-erbat irjieħ tad-dinja, imma għaliex din ix-xitla li issa saret siġra, sabet ħamrija tajba l-għeruq tagħha ssaħħu u meta l-maltemp li ġie fuqha kienet kapaċi żżomm soda mingħajr ma ttiefset.

Il-Progess
Il-progress ma jwaqqfu l-ebda arloġġ u allura rajna l-Mellieħa tinbidel minn kull aspett. Niesna kienu fil-maġġor parti tagħhom bdiewa, raħħala jew sajjieda. L-edukazzjoni kienet għadha lura, imma minn raħal maqtugħ mill-bqija tal-gżira, beda jevolvi u jsir raħal aktar frekwentat mill-barranin, mis-suldati li kienu stazzjonati fil-kampijiet madwar il-Mellieħa. L-edukazzjoni fl-iskejjel issa bdiet issir aktar importanti u bil-mod il-mod dawk ta’ qabilna bdew igawdu mill-benefiċċji li l-edukazzjoni ġġib magħha. Illum nafu tajjeb sa fejn wasalna u uliedna llum qegħdin jaslu b’suċċess għal edukazzjoni tal-ogħla livell. Xi ħaġa oħra li biddlet ir-raħal tagħna hija wkoll l-industrija tat-turiżmu fejn poġġiet għad-dispożizzjoni ta’ wliedna bibien ġodda miftuħin.

U hekk ġara fis-soċjetà li jiena responsabbli. Minn post żgħir ħafna, illum ninsabu mmexxu palazz, kif ħafna jsejħu lill-każin. Każin li huwa mgħammar b’dak kollu li huwa meħtieġ għall-bżonnijiet tal-lum.

Komplejna nimxu mas-sinjali taż-żminijet kemm bħala infrastruttura u kemm bħala avvanz mużikali u spazji ġodda fejn il-membri tagħna jistgħu jkomplu jimirħu, edukazzjoni, sport, kultura fl-arti u fil-mużika, u anke spazji rekreattivi. L-aħħar proġett li ħloqna kien tliet klassijiet għall-Iskola tal-Mużika La Vittoria, ċentru ta’ Esibizzjoni u Interpretation Centre. Inxtraw ħafna strumenti mużikali dejjem bis-saħħa ta’ fondi mill-Unjoni Ewropea u fondi oħra.

Suċċessi
Is-suċċessi li kisbet La Vittoria kienu ħafna, fosthom meta tellgħet ċelebrazzjonijiet kbar fil-1932, fl-1957, fl-1982 u fl-2007 meta fakkret il-25, il-50, il-75 u l-100 sena mill-fondazzjoni tagħha, meta daqqet ġewwa Noto, Catania, Palermo, Agrigento, Raffadali, Acireale u Pozzallo fi Sqallija, kif ukoll ġewwa Tuneż u Ċipru. La Vittoria dejjem kellha kliem ta’ tifħir kull fejn daqqet fejn nistgħu ngħidu li kważi pparteċipat f’ħafna bliet u rħula Maltin u Għawdxin. Rebħet għal kemm-il darba l-ewwel premju fil-Karnival ta’ Malta. La Vittoria għandha l-unur tgħid li daqqet fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Indipendenza ta’ Malta, fil-konsagrazzjoni tal-Knisja Arċipretali tagħna fl-1930 kif ukoll meta ġie jżurna l-Papa qaddis San Ġwanni Pawlu II fl-1990. F’dawn il-ġranet ser tieħu sehem bid-daqq tagħha flimkien mal-banda Imperial fil-purċissjoni tal-Istatwa restawrata ta’ Marija Bambina matul it-toroq tal-Mellieħa sal-Pjazza tal-Parroċċa.
 
Bla waqfien
Fi ftit kliem il-ħidma bla waqfien u ma taqta’ xejn kompliet iżżomm din is-siġra b’saħħitha. Dan ma ġarax waħdu, imma grazzi għall-Fundaturi, Presidenti, Surmastrijiet, Kumitati, Kummissjonijiet, Sotto-Kumitati, Bandisti, Membri u Koristi u benefatturi li kkontribwew bis-sħiħ lejn l-ideal li jħaddnu. Flimkien irnexxielna nżommu din l-għaqda tagħna f’armonija u mħabba. Sewwa hemm fuq il-monument tal-mitt sena li jgħid:

Wellduk il-fundaturi
Kabbruk missirijietna
Saħħaħna dak li writna
Ngħadduk lil ta’ warajna
Mitt Sena Żagħżugħa

Ħaristna lejn il-ġejjieni
Hekk naħseb li għamilna f’dawn l-aħħar għaxar snin. Lis-Società Filarmonica La Vittoria żammejnieha aktar żagħżugħa fejn qiegħda tħares ’il quddiem b’ottimiżmu, kuraġġ, determinazzjoni u impenn sabiex tkompli tikber u tagħti aktar frott lejn ulied il-komunità Melleħija. Għalhekk bix-xieraq li niffesteġġjaw din id-data tal-110 snin u nħallu marka fl-istorja tas-Soċjetà. Il-viżjoni ta’ proġetti li għandha La Vittoria għall-futur huma lesti biex jiġu mplimentati, iżda kollox jaqa’ f’postu hekk kif jasal ħinhom.

Grazzi
Nixtieq nirringrazzja b’mod speċjali lil Kunsill Lokali tal-Mellieħa, lill-Arċipriet u lill-kleru tagħna, lill-Għaqdiet Ċiviċi u Ekklesjastiċi, kif ukoll lill-sħabi tal-kumitati, lill-membri, bandisti u koristi flimkien mal-familjari tagħhom, benefatturi u lil dawk kollha li jiktbu u  jirreklamaw fil-ktejjeb tagħna, fuq kollox grazzi lill-Melleħin kollha li jikkontribwixxu finanzjarjament biex nibqgħu għadddejjin.

Kondoljanzi
Insellem lill-familjari ta’ dawk kollha li ħallewna matul din is-sena u nibgħat mill-ġdid il-kondoljanzi tagħna.

Awguri
Nawgura l-festa t-tajba ad unur ta’ Marija Bambina lil kulħadd, fosthom il-Melleħin, il-morda u dawk li jieħdu ħsiebhom, lill-emigranti li jinsabu fostna u dawk li huma ’l bogħod u lil dawk kollha li jiġu jżuruna waqt dawn il-ġranet sbieħ ta’ festa. Komplu segwuna minn fuq il-Live Streaming.

Nawgura lil La Vittoria futur sabiħ.

Marija Bambina berikna u kompli ħu ħsiebna.

Pawlino Mifsud
President