Società Filarmonica La Vittoria

Merhba.......

L-isem “Il-Mellieħa” huwa sinonimu mal-melh u l-għasel, hekk ukoll l-isem La Vittoria huwa sinonimu mal-festa ta’ Maria Bambina li hija ċċelebrata kull sena fit-8 ta’ Settembru.  Data li hija marbuta mar-rebħ tal-Assedju l-Kbir mill-Kavillieri ta’ San Ġwann flimkien mal-Maltin li jmur lura sal-1565.  Kienet f’dik id-data tat-8 ta’ Settembru li seħħ dan l-avveniment.  Il-fundaturi tas-Soċieta’ Filarmonica La Vittoria għalhekk tawha dan l-isem sabiex jibqa’ marbut mal-istorja ta’ Malta u tal-festa tal-patruna tagħna.

Dan is-sit elettroniku għandu jkun pass pożittiv sabiex b’mezzi moderni nwasslu dak li jkun qiegħed jiġri fi ħdan is-soċjeta minn żmien għal ieħor. Kemm hu possibli se nżommu dan is-sit aġġornat ħalli dawk kollha li jinteresshom ikunu jistgħu jsegwu dak li jkun qiegħed jiġri, l-aktar l-emigranti u ammiraturi oħra.  Is-sit tagħna se jkun b’żewġ lingwi: il-Malti u l-Ingliż.

Nawguralkom li ssibu din is-sit interessanti u napprezzaw li tibgħatu l-kummenti u idejat.  Inwiegħedukom li nagħtu każhom u fejn hu possibli nwettquhom. 

Mr Pawlino Mifsud  - President
Il-President intervistat minn Ms.Rita O'Dwyer tal-SBS Radio

Kelmtejn mis-Sur Pawlino Mifsud
President tas-Societá Filarmonica La Vittoria


VITORJA 2013

 

 

 

Il-President ikellimkom…..

Il-festa
Iċ-ċelebrazzjonjiet litrurġiċi u festivi, il-purċissjoni bl-istatwa ħelwa ta’ Marija Bambina flimkien mad-daqq tal-qniepen ferrieħi, il-ħoss tal-baned u l-orkestra flimkien mal-korijiet, soprani, tenuri , baritni, solisti u kantanti, il-ħsejjes tal-logħob tan-nar, id-dwal ikkuluriti mal-knisja,is-santwarju u t-toroq u fuq il-bjut, pavaljuni, bnadar, armar,  l-għajjat tal-bejjiegħa tal-qubbajt, il-ħoss tal-flixken tax-xorb  huma l-ingredjenti li jsawru l-festa tagħna l-Melleħin – it-Twelid ta’ Marija Bambina .

Is-Soċjetà La Vittoria
Aħna,  bħala Società Filarmonica La Vittoria inkunu qegħdin naħdmu fuq ħafna proġetti differenti minn Settembru sa Settembru ta’ wara, imma li hu żgur hu, li l-preparazzjoni għall-Festa tal-Vitorja tieħu l-akbar ammont ta’ preparazzjoni.  Minn xhur qabel il-festa jibdew il-kuntatti u jinżammu seduti relatati biss fuq il-festa.  Mhux ħa noqgħod indur mal-lewża, imma aktar ma qiegħed jgħaddi ż-żmien aktar l-ispejjeż qegħdin jikbru. Aħna bħala Kumitat Amministrattiv dejjem inħabblu rasna sabiex nippruvaw li ma jkollniex telf jew aħjar ma nkomplux ngħabbu s-soċjetà b’piżijiet finanzjarji.  Il-ħsieb  u l-idejal tagħna huwa, li minn sena għal sena nkomplu ngħollu l-livell, kemm dak tal-banda kif ukoll tal-programmi u l-attivitajiet li norganizzaw.  Irridu ninsew il-medjokrita imma nħarsu biss  lejn l-aspett professjonali.  Din minna nfiha hija kompetizzjoni tas-suq.  Nemmen li jekk il-membri u l-komunità jaraw li l-affarijiet qegħdin kulma jmur jimmeljoraw allura konvint li kulħadd idaħħal idejh fil-but u jagħti dik id-daqsxejn aktar u  mill-aħjar li jista’.

Klassi tal-Mużika
U la semmejna l-livell dejjem jikber, nista’ niftaħar li fil-festa tas-sena l-oħra nawgurajna Klassi tal-Mużika attrezzata b’apparat ta’teknoloġija avvanzata. Dan grazzi għall-fondi li ngħataw mill-Aġenzija Żgħażagh matul is-sena 2012 u li reġgħu nagħtaw din is-sena.  Din il-Klassi tal-Mużika fi ħdan l-Iskola tal-Mużika tas-Soċjetà tagħna għenet ħafna sabiex aktar studenti ssieħbu sabiex jitgħallmu kemm it-teorija kif ukoll strument tal-mużika. 

Il-Kor u Bandist Ġodda
Kburin ngħidu li din is-sena ser joħorġu seba’ (7) bandisti ġodda.  Dan it-tagħlim qiegħed jkun provdut b’xejn mis-Soċjetà  lil l-istudenti minn għalliema gradwati.  Il-kor tat-tfal Vuċijiet Vittorjani ukoll qiegħed kulma jmur  jimmeljora u qiegħed ikun mistieden minn diversi organizazzjonijiet madwar Malta sabiex jagħti l-kontribut tiegħu. Ir-ripertorju tiegħu kulma jmur dejjem jikber. Dan ukoll grazzi għal l-għalliema tal-kor. 

La Vittoria - ħajja u attiva
Nistgħu ngħidu li La Vittoria hija soċjetà ħajja u attiva.  Jekk insemmu biss li s-sena l-oħra wara l-festa kellna , il-Programm Vokali u Strumentali tal-Madonna tal-Mellieħa, imbagħad fil-bidu ta’ Diċembru 2012 tellajna l-Programm ieħor Vokali u Strumentali Annwali li nżamm fis-Sala Ewlenija tal-Iskola Primarja tal-Mellieħa. Ħadna sehem ukoll fl’Iljieli Melleħin,  is-sehem tal-Kor u tal-Banda fil-ftuħ taċ-Ċenaklu fi żmien l-Għid, is-sevizzi ta’ żewġ funerali wieħed ta’ missieri Carmelo Mifsud u ta’ Spiru Bartolo. Il-banda ukoll daqqet programm għall-festa tas’ San Ġwann tal-Ħġejjeġ, f’Burmarrad waqt il-purċissjoni  u anke f’Birkirkara fil-festa ta’ Sant’Elena minbarra s-sehem tagħha fil-festa.  Dawn minbarra li ġiet imtellgħa Wirja tal-Arti – Landscapes minn Jeni Caruana kif ukoll Prize Day 2013 fejn l-aljievi tagħna wrew sa fejn waslu. Kif qegħdin taqraw il-każin dejjem għaddej.  Ftakru biss li dan ix-xogħol ma jsirx waħdu.  Irid ikollok min jippjana u min jaħdem bla heda.

20 sena Surmast u Double CD Album
Imma din is-sena, hija sena partikulari għalina, minħabba li qegħdin niċċelebraw l-għoxrin sena minn meta Mro. Joseph Vella inħatar Surmast Direttur tal-Banda La Vittoria fl-1993.  Sabiex infakkru dan l-avveniment il-Kumitat Amministrattiv flimkien mal-Kummissjoni Banda ddeċidejna li jsir double CD album, fejn ġew rikordjati sett marċi kollha tas-Surmast Joseph Vella u s-CD l-oħra huma sett ta’ marċi kollha ġodda miktubin għas-Società Filarmonica La Vittoria minn kompożituri kollha ta’ fama u li huma kollha ħajjin bħal Ray Sciberras, Archibald Mizzi, Ronnie Debattista, Alfred Farrugia, Dominic Darmanin u oħrajn.  Titilfux li takkwistaw kopja ta’ dan id-double CD album. Nixtiequ nirringrazzjaw lis-Surmast għal dak kollu li għamel mal-banda, għadu qiegħed jagħmel u nawgurawlu aktar snin ta’ ħidma fejjieda.  Nixtieq ukoll nawguralu tas-suċċess li kellu mal-istudenti li ressaq għall-eżamijiet tad-diploma u li kollha kellhom riżulatati pożitivi fosthom l-Assistent Surmast tagħna Ryan Mallia.

L-10 Sena tal-Kunċert tal-Banda Żgħażagħ
Qegħdin ukoll niċċelebraw l-għaxar sena mill-ewwel kunċert li tellgħet il-Banda Żgħażagħ Vittrojani.  Nixtieq nifraħ lill-Assistent Surmast Ryan Mallia li jimpenja ruħu bis-sħiħ sabiex itella’ il-Kunċert tal-Banda Żgħażagħ Vittrojani.  F’dawn il-ġranet sirna nafu li Ryan kiseb b’suċċess Dip.Mus.LCM.  Nisperaw li nkomplu naraw aktar Kunċerti mill-Banda Żgħażagħ Vittorjani ta’ livell għoli u b’impenn sħiħ għaliex din il-banda hija l-futur kemm bħala banda u kemm lejn fejn irridu nħarsu u naslu.

Planċier
Din is-sena wkoll ser inżanżnu l-planċier issa li d-dekor estern kollu huwa lest, xogħol artistiku ta’Ġuzeppi Sagona minn Għawdex.

Tislima
Filwaqt li insellmilkom ilkoll li qegħdin taqraw dan il-messaġġ fostkom żgur numru kbir ta’ emigranti sabiex waqt il-ġranet tal-festa tingħaqdu magħna bil-Live Streaming fuq www.lavittoriabandclub.org. Nirrikkmandalkom  li taraw il-ktejjeb li ħejjejna għalikom din is-sena li ssibuh wkoll fuq il-website.  Fih ħafna artikli u materjal ta’ interess fosthom studji u riċerki fuq ir-raħal għażiż tagħna l-Mellieħa. 

Soċju Emigrant
Inħeġġeġ lil dawk sħabna emigranti li għadhom ma sarux parti ntegrali mill-familja La Vittoria sabiex  jissieħbu bħala Soċju Emigrant.  Abboniment ta’ darba jagħmlek soċju għall-għomrok. Grazzi tas-support tagħkom.
 
Nagħlaq billi nsellem ukoll lill-ħutna morda u lill-persuni bi bżonnijiet speċjali li huma rikoverati f’darhom, fi djar tal-anzjani jew fl-isptarijiet flimkien ma min jieħu ħsiebhom,  sabiex tgawdu magħna mill-aħjar li tistgħu u jalla Marija Bambina Patruna tagħna l-Melleħin tagħtikom dak kollu li għandkom bżonn u tberikna.

Il-festa t-tajba lil kulħadd.

Pawlino Mifsud
President